ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ

до 8-11 класів

Запорізького багатопрофільного ліцею № 62

Запорізької міської ради

Запорізької області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приймання дітей (учнів) до Запорізького багатопрофільного ліцею № 62 комунальної форми власності здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказу МОН України від 19.06.2003 № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл» та Статуту Запорізького багатопрофільного ліцею № 62 на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування для учнів здійснюються на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на дошці об’яв у приміщенні ліцею. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні ліцею вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор ліцею (або його заступник).

2.6. Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора ліцею.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора ліцею, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до профільного класу ліцею (що відповідає 10-му класу старшої школи).

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні та або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10. Адміністрація ліцею може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей - інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1 класу ліцею, що відповідає 8 класу основної школи, проводяться з навчальних предметів, відповідних до профілізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування - у тому числі комп'ютерне, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт тощо). Адміністрація ліцею самостійно визначає чисельність конкурсної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів ліцею, а саме, 9 класу основної школи та 10-11 класи старшої школи, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

3.3. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до ліцею передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням профілізації ліцею розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор ліцею.

3.4. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів та затверджуються директором ліцею. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.5. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.7. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ліцею; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.8. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у ліцеї протягом року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.

3.10. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні ліцею для загального ознайомлення.

3.12. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. З цією категорією учнів допускається проведення одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.13. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею.

3.14. Діти (учні), які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею за наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовільняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею продовжують навчання у загальноосвітніх навчальних закладах за місцем проживання або міста.

4.6. Діти (учні), які зараховані до ліцею але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому заклади.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до ліцею за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.

5.3. При порушенні навчальним закладом вимог Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Кiлькiсть переглядiв: 649

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.